Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila

Thalassotherapija Opatija je 2009. godine, službeno stekla naziv Klinike za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Specijalna bolnica Thalassotherapia Opatija, odmah nakon osnutka 1957. godine, zauzela je vodeće mjesto u dijagnostici, prevenciji i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesnika u bivšoj Jugoslaviji. Navedeno je rezultiralo dostizanjem visokih stručnih standarda, a potom i stjecanjem statusa nastavne baze Medicinskog fakulteta u Rijeci i Medicinskog fakulteta u Osijeku.

ZAVOD ZA KARDIOLOGIJU
ZAVOD ZA KARDIOLOŠKU REHABILITACIJU
PREVENTIVNI PREGLEDI
Struktura

Klinika se sastoji s od Zavoda za kardiologiju i Zavoda za kardiološku rehabilitaciju, te Specijalizirane službe za funkcionalnu dijagnostiku.

U sklopu Klinike za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju djeluju četiri odjela: Odjel za kardiološku rehabilitaciju ( 78 postelja ugovorenih s Hzzo), Odjel za kardiologiju s jedinicom intenzivne skrbi (20 ugovorenih postelja), Odjel polikliničko-konzilijarne skrbi, Odjel radiološke dijagnostike s djelatnostima CT, MRI konvencionalnih radioloških i ultrazvučnih metoda. U okviru Specijalizirane službe za funkcionalnu dijagnostiku djeluje Ehokardiografski laboratorij, Jedinica za ultrazvučnu vaskularnu dijagnostiku, te Kardiološki funkcionalni laboratorij.

Ambulantno, dijagnostički i terapijski zbrinjava bolesnike“

Uz tradicionalnu kardiološku rahabilitaciju, ova ustanova je od rijetkih koja više od desetljeća provodi ranu stacionarnu kardiološku rahabilitaciju, a koja je u današnje doba, obzirom na doktrinu liječenja akutnog koronarnog sindroma, od iznimnog stručnog, znanstvenog, ali i javnozdravstvenog značaja.

“U prevenciji njeguje suvremen pristup suzbijanju rizičnih činilaca“

U Thalassotherapiji Opatija djeluje Centar za nutricionizam, prevenciju i liječenje pretilosti, organiziraju se kulinarske radionice za kardiološke pacijente, škola nepušenja, psihološko savjetovanje, te niz drugih, specifičnih programa u okvirima primarne i sekundarne prevencije, trajnih edukativnih projekata za hospitalizirane bolesnike.

Na Klinici se provodi nastava na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima dvaju hrvatskih sveučilišta – riječkog i osiječkog, a sama Klinika je i sjedište Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Katedra za fizikalnu medicinu, Fakulteta zdravstvenih studija Sveučillišta u Rijeci.